Skip available courses

Available courses

ศึกษาเทคนิควิธีทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้าและกระดาษ การออกแบบดอกไม้ การตกแต่งเป็นช่อ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์

ปฏิบัติการเลือกแบบ และวัสดุทำดอกไม้ตามความต้องการของการตลาด ทำเกสารดอกไม้ ใบ และเข้าช่อ ติดวัสดุตกแต่ง เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่างๆ คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา หรื่อค่าบริการ จัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายและประเมินผล

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ เลือกวัสดุและสามารถทำดอกไม้ประดิษฐ์จำหน่ายได้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจ และทำงานอย่างมีความคุณภาพเห็นประโยชน์ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต รู้จักประยุกต์ใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ในการทำงาน ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

คุณครูวรรณา รอดทัศนา และคุณครูสราวุธ วงษ์จู ผู้สอน

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ ขนาดเนื้อที่ ที่ตั้ง ลักษณะของพื้นน้ำของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ จากภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และเว็ปไซด์ต่าง ๆ  ข้อมูลจากสื่อที่ค้นหาได้ ซึ่งมีอิทธิพลทำให้ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ มีลักษณะทั้งทางด้านประชากร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นมาแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีผลทำให้ดินแดนดังกล่าวมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีไม่เท่าเทียมกัน อันเป็นผลทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับดินแดนดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีจากภูมิภาคดังกล่าวทั้งหมด เพื่อให้เกิดความอยู่รอดและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนชาวไทย...
|   คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน   |   คู่มือการใช้งานสำหรับคุณครูผู้สอน   |

30213 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์  ง30213 จำนวน 1.0 หน่วย 40 คาบ

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย และประเภท ของงานด้านคอมพิวเตอร์ วิธีการสร้างงาน การนำเสนอผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วิเคราะห์งาน วางแผนและเลือกงานที่ต้องการ สร้างงาน และนำเสนอผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์งาน สร้างงาน และนำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์

อ.สราวุธ วงษ์จู ผู้สอน

           ศึกษาAnimation  และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างงาน Animation  ที่มีลักษณะสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปแบบและลีลาลูกเล่นต่าง ๆ ของงานโดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ และทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างงาน Animation  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

อ.สราวุธ วงษ์จู ผู้สอน

           ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษา คือ HTML,XML, JAVA, PHP และโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสำเร็จรูปตามความต้องการขององค์กรโดยให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้  
          ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ HyperLink การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ

                                                    อ.สราวุธ วงษ์จู  ผู้สอน


Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)