Skip รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์ภูมิภาค ปัจจัยที่ควบคุมภูมิอากาศ ขนาดเนื้อที่ ที่ตั้ง ลักษณะของพื้นน้ำของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ จากภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ และเว็ปไซด์ต่าง ๆ  ข้อมูลจากสื่อที่ค้นหาได้ ซึ่งมีอิทธิพลทำให้ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ มีลักษณะทั้งทางด้านประชากร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนความเป็นมาแตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมีผลทำให้ดินแดนดังกล่าวมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีไม่เท่าเทียมกัน อันเป็นผลทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการติดต่อสัมพันธ์กับดินแดนดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีจากภูมิภาคดังกล่าวทั้งหมด เพื่อให้เกิดความอยู่รอดและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนชาวไทย...
|   คู่มือการใช้งานสำหรับนักเรียน   |   คู่มือการใช้งานสำหรับคุณครูผู้สอน   |

30213 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์  ง30213 จำนวน 1.0 หน่วย 40 คาบ

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย และประเภท ของงานด้านคอมพิวเตอร์ วิธีการสร้างงาน การนำเสนอผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วิเคราะห์งาน วางแผนและเลือกงานที่ต้องการ สร้างงาน และนำเสนอผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์งาน สร้างงาน และนำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์

อ.สราวุธ วงษ์จู ผู้สอน

           ศึกษาAnimation  และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างงาน Animation  ที่มีลักษณะสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปแบบและลีลาลูกเล่นต่าง ๆ ของงานโดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ และทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างงาน Animation  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

อ.สราวุธ วงษ์จู ผู้สอน

           ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษา คือ HTML,XML, JAVA, PHP และโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสำเร็จรูปตามความต้องการขององค์กรโดยให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้  
          ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ HyperLink การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ

                                                    อ.สราวุธ วงษ์จู  ผู้สอน


Skip ข่าวและประกาศ

ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)