รายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

30213 การสร้างผลงานด้านคอมพิวเตอร์  ง30213 จำนวน 1.0 หน่วย 40 คาบ

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย และประเภท ของงานด้านคอมพิวเตอร์ วิธีการสร้างงาน การนำเสนอผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ วิเคราะห์งาน วางแผนและเลือกงานที่ต้องการ สร้างงาน และนำเสนอผลงาน ด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการวิเคราะห์งาน สร้างงาน และนำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์

อ.สราวุธ วงษ์จู ผู้สอน

           ศึกษาAnimation  และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างงาน Animation  ที่มีลักษณะสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับรูปแบบและลีลาลูกเล่นต่าง ๆ ของงานโดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน  ทักษะการจัดการ และทักษะการแสวงหาความรู้ เพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างงาน Animation  สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

อ.สราวุธ วงษ์จู ผู้สอน

           ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษา คือ HTML,XML, JAVA, PHP และโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสำเร็จรูปตามความต้องการขององค์กรโดยให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้  
          ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ HyperLink การออกแบบเว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ การ Upload เว็บเพจ

                                                    อ.สราวุธ วงษ์จู  ผู้สอน