การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ศึกษาเทคนิควิธีทำดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยผ้าและกระดาษ การออกแบบดอกไม้ การตกแต่งเป็นช่อ การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์

ปฏิบัติการเลือกแบบ และวัสดุทำดอกไม้ตามความต้องการของการตลาด ทำเกสารดอกไม้ ใบ และเข้าช่อ ติดวัสดุตกแต่ง เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่างๆ คำนวณค่าใช้จ่าย กำหนดราคา หรื่อค่าบริการ จัดจำหน่าย จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายและประเมินผล

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ เลือกวัสดุและสามารถทำดอกไม้ประดิษฐ์จำหน่ายได้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะในงานอาชีพสุจริตที่สนใจ และทำงานอย่างมีความคุณภาพเห็นประโยชน์ และมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต รู้จักประยุกต์ใชเทคโนโลยีประกอบอาชีพสุจริต มีคุณธรรม สามารถคิดออกแบบ สร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการใหม่ในการทำงาน ทำงานด้วยความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม มุ่งมั่น อดทน ใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี

คุณครูวรรณา รอดทัศนา และคุณครูสราวุธ วงษ์จู ผู้สอน